ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 274
                                               

Мито головне

Мито головне, цло - оплати, що стягувалися публічною владою або за її дорученням, від товарів, що перетинали кордони держави. Вперше фіксується 1267 як один з типів митних зборів. Відносно українських земель вперше згадується в тарифі 1320. У 14– ...

                                               

Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю

Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю - робочий орган при Раді національної безпеки і оборони. Здійснює опрацювання і комплексне вирішення проблем міжгалузевого характеру, забезпечує науково-аналітичне ...

                                               

Міжнародне кримінальне право

Міжнародне карне право - галузь міжнародного публічного права; система принципів і норм, що регулюють співробітництво держав і міжнародних організацій у боротьбі зі злочинністю, передусім з міжнародними злочинами та злочинами міжнародного характе ...

                                               

Міжнародне публічне право

Міжнародне публичне право - це сукупність юридичних принципів та норм, що відображають узгоджені позиції субєктів і призначені для регулювання відносин між державами та іншими учасниками міжнародно-правових відносин. Сучасне міжнародне публічне п ...

                                               

Місцеві правила забудови

Місцеві правила забудови - нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок планування і забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого використа ...

                                               

Множинність злочинів

Множинність злочинів - вчинення особою двох або більше злочинних діянь, кожне з яких утворює ознаки самостійного складу злочину. Ознаки множинності злочинів: Кожне з цих діянь характеризується ознаками самостійного складу злочину; Множинність зло ...

                                               

Мова права

Мова права - це функціональний різновид літературної мови, що має відповідні стилістичні та структурно-жанрові риси, зумовлені специфікою правової сфери та її комунікативно-професійними потребами. Мова права - одне з найважливіших правових явищ, ...

                                               

Моральна шкода

Моральна шкода є громадсько-етичною категорією, яка оцінюється громадянським суспільством за нормами моралі, через створені суспільством громадські організації. Моральна шкода - втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних стражда ...

                                               

Наказне провадження

Наказне провадження - це самостійний і спрощений вид судового провадження у цивільному судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за заявою про видачу судового наказу особи, якій належить право ...

                                               

Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження верховенства права

Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження верховенства права - консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Утворений з метою сприяння виконанню відповідних положень Плану дій "Україна - Європейський Союз". досягненню ...

                                               

Національний інститут походження та якості

Національний інститут походження та якості) скорочено - французька організація, що відповідає за контроль французької сільськогосподарської продукції з захищеним географічним статусом. Підпорядковується Французькому уряду і є частиною Міністерств ...

                                               

Невинність

Невинність - термін, що використовується для позначення відсутності провини по відношенню до якого-небудь злочину чи проступку. У правовому контексті, невинність означає відсутність правової вини фізичної особи щодо злочину. Термін "невинність" м ...

                                               

Ненасильницький опір

Ненасильницький опір - ненасильницький спротив, що характеризується основними типами дії такими, як пацифізм, моральний опір, пасивний опір, "активне примирення", ненасильницька революція, "селективне ненасильство" та інші.

                                               

Неписаний закон

Неписаний закон, негласне правило - деякі питання, що не регулюються законом безпосередньо, можуть регулюватись традиційними правилами, та попередніми рішеннями подібних питань. Така форма рішень характерна для Британської правової системи.

                                               

Несумлінна конкуренція

Недобросовісна конкуренція - порушення загальноприйнятих правил і норм конкуренції. При цьому порушуються закони і неписані правила. Частина перша статті 1 Закону України від 18.12.2008 "Про захист від недобросовісної конкуренції" трактує це поня ...

                                               

Нещасний випадок

Нещасний випадок - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного ймовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причин ...

                                               

Нововведення

Нововведення, Новація лат. novatio - зміна, оновлення у техніці - це результат практичного освоєння нового, ефективність чого оцінюється економічним, соціальним та ін. ефектом. Див. також Винахід. Новація - продукт інтелектуальної діяльності люде ...

                                               

Норма права

Норма права - загальнообовязкове, формально визначене правило поведінки, що його встановила або санкціонувала держава як регулятора суспільних відносин, забезпечуючи всіма заходами державного впливу, а також таке, що офіційно закріплює міру свобо ...

                                               

Обєкт правовідносин

Обєкт правовідносин - це те, із приводу чого виникає, існує саме правове відношення. Так, управлена особа може претендувати на надання їй іншою стороною якогось майна, володіти і розпоряджатися якимись цінностями і тa.ін. Проблема поняття, змісту ...

                                               

Обєкти власності

Обєкти власності - це все те, з приводу чого між людьми існують відносини привласнення. За матеріально-речовим складом і функціональною роллю в процесі життєдіяльності людей обєкти власності класифікують на: обєкти власності, що є продуктами соці ...

                                               

Обєктивне право

Обєктивне право - це система загальнообовязкових норм, що мають формальне вираження, встановлюються та гарантуються державою з метою впорядкування суспільних відносин. Іншими словами, право в обєктивному сенсі - це масив норм, що становлять собою ...

                                               

Обвинувач

Обвинувач - особа або орган, який складає й підтримує під час судового процесу вимогу покарання звинуваченого. Звичайно це прокурор, що підтримує в суді державне обвинувачення і потерпілий у справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерп ...

                                               

Операційний ризик

Операцийний ризик - економічний термін який описує групу ризиків, що виникають в процесі поточної діяльності банку, це ризик прямих або непрямих втрат, викликаних помилками або недосконалістю процесів, систем в організації, помилками або недостат ...

                                               

Оптація

Оптація - добровільний вибір одного громадянства із двох у випадку переходу території за договором від однієї до іншої держави. У широкому розумінні оптація застосовується, якщо йдеться про вибір громадянства в будь-якому випадку.

                                               

Особистий закон фізичної особи

Особистий закон фізичної особи - право країни, згідно з яким буде визначатися правовий статус субєкта приватно-правових відносин, ускладнених іноземним елементом. Тобто, простіше кажучи, це правове поле тієї країни, в якому будуть визначатися сук ...

                                               

Осудність

Осудність - це психічний стан людини, за якого вона під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії і керувати ними. За розгорнутим визначенням осудність - це кримінально-правова категорія, яка характеризує психічний стан особи під час вчин ...

                                               

Оферент

Оферент - фізична або юридична особа, яка виступає з офертою. Оскільки договір є спільним юридичним актом двох чи кількох осіб, погодження ними умов договору проходить принаймні дві стадії: шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір, яка ма ...

                                               

Охорона довкілля

Охорона довкилля - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. Це сукупність державних, адміністративних, правових, економіч ...

                                               

Переклад терміна "право" європейськими мовами

В українській мові термін "право" має принаймні дві пари юридичних значень. Це обєктивне та субєктивне право; це право як система норм, принципів і право як закон, система формальних джерел. В усіх випадках вживається чи може вживатися термін "пр ...

                                               

Підзаконний акт

Підзаконний ́акт - нормативний акт, що приймається уповноваженими нормотворчими субєктами на основі і на виконання законів, не повинні суперечити їм. Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі зумовлено багаторівневою структурою с ...

                                               

Підпис

Пидпис Прізвище або ініціали, написані власноручно під текстом, малюнком, картиною, як свідчення авторства або підтвердження чого-небудь. Дія за значенням підписати, підписувати.РМЕ Напис, текст на чому-небудь, під чимсь.

                                               

Підприємницький кодекс Республіки Казахстан

Підприємницький кодекс Республіки Казахстан - кодифікований акт законодавства Республіка Казахстан, що систематизував правові засади підприємницьких відносин, встановив форми і засоби державного регулювання підприємництва та державної підтримки б ...

                                               

Підприємство колективної власності

Підприємство колективної власності - це корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника. Підприємствами колективної власності є: підприємства релігійних організацій; виробничі кооперативи; підприємства гр ...

                                               

Позивач

Позивач - людина або юридична особа, учасник судового процесу, який предявляє через суд до відповідача позов по спорах, що виникають з цивільних, господарських, адміністративних, сімейних, трудових правовідносин. В господарському процесі позивача ...

                                               

Позитивне право

Позитивне право - термін теорії права, який означає право, визначене законодавством у рамках конкретної правової системи, тобто право, чинне в даному суспільстві. Позитивне право протиставляється теоретичній концепції природного права, як права, ...

                                               

Позовна заява

Позовна заява - документ, який предявляється позивачем до суду в установленій процесуальним законом формі та містить вимогу про примусовий захист порушеного права чи інтересу. В залежності від предмету позову та субєктного складу сторін спірних п ...

                                               

Позовне провадження

Позовне провадження - вид провадження у судовому процесі, у якому розглядається спір двох сторін, який виникає з цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин. Позовній формі захисту властива форма та порядок звернення до суду, одна ...

                                               

Похідний позов

Похідний позов - в теорії корпоративного права - це позов учасника компанії, який він подає від імені компанії до третьої особи. Похідний позов є засобом захисту інтересів компанії, а не її акціонера, і застосовується лише тоді, коли органи управ ...

                                               

Правління згідно з вищим правом

Правління згідно з вищим правом - концепція в англомовній правовій доктрині, яка передбачає, що жоден закон не може прийматися урядом, якщо він не відповідає певним універсальним принципам добросовісності, моральності, і справедливості.

                                               

Право власності

Право власності - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, повязані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручанн ...

                                               

Право володіння

Право володиння - забезпечена законом можливість мати у себе певну річ, утримувати її у своєму господарському підпорядкуванні Під правом володіння власністю визнається юридично забезпечена можливість фактичного панування власника над майном, не п ...

                                               

Право Європейського Союзу

Право Європейського Союзу або європейське право - система договорів та законодавчих актів, таких як Постанови та Директиви, що мають пряме або непряме застосування в державах-членах Європейського Союзу. Також можна зустріти назву Право Спільноти ...

                                               

Право Індії

Правова система Індії Цивілізація Індії відрізняється від християнської або ісламської цивілізації. Для мусульман і християн основним є принцип Святого Писання, згідно з яким усі люди рівні перед Богом, за "образом і подобою" якого вони створені. ...

                                               

Право крові

Право крові або jus sanguinis - набуття особою при народженні, незалежно від місця її народження, громадянства тієї держави, громадянами якої є її батьки. Застосовується здебільшого в законодавстві тих держав, які зацікавлені в скороченні еміграц ...

                                               

Право першої ночі

Право першої ночі - право землевласників і феодалів після укладення шлюбу залежних селян провести першу ніч з нареченою, позбавляючи її цноти. У деяких випадках селянин мав право відкупитися від цього сплатою особливої податі. Така форма зґвалтув ...

                                               

Правова доктрина в Україні

Правова доктрина - це зумовлена характером політико-правової культури суспільства система ідей та наукових поглядів на право, актуальні напрями розвитку правової системи, які визнаються юридичною спільнотою, є концептуальною основою нормотворчої, ...

                                               

Правова допомога

Правова допомога - це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у реалізації норм права з метою покращення їх правового становища. Правова допомога передбачає, як правило, юридичне представництво та дост ...

                                               

Правова система

Правова система - це комплекс взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають внаслідок такого регулювання. В такому значенні йдеться про національну правову сис ...

                                               

Правова система Китайської Народної Республіки

Правова система Китайської Народної Республіки - правова система Китаю, що входить до далекосхідної групи правових систем, характеризується стародавніми правовими традиціями і сучасним законодавством, які включають ідеї "соціалізму з китайською с ...

                                               

Правова сімя

Правова сімя - сукупність правових систем, обєднаних спільністю історичного формування, структури права, його джерел, провідних галузей та інститутів, правозастосування, правосвідомості, поняттєвого апарату юридичної науки. Одне з основних понять ...